Na Mira

Encontre ideias sobre as últimas tendências, insights e idéias inspiradoras

Volte
2016.05.12
thực tế ảo hình dạng tương tác đối tượng cho sự kiện

Darren Lim            Phó Tổng thống của Pico TBA Consulting Group

Làm thế nào thực tế ảo tạo ra bước đột phá trong thu hút đối tượng cho các sự kiện? Ông Darren Lim, Phó Chủ tịch của Pico TBA Consulting Group, đã được mời bởi tạp chí CMO Đổi mới để chia sẻ ý kiến của mình vào ngành công nghiệp của chúng tôi tháng năm 2016.

Nguồn: CMO tạp chí đổi mới, ngày 11 tháng năm 2016

http://www.enterpriseinnovation.net/article/how-virtual-reality-will-reshape-audience-engagement-122011759

Clique aqui para descobrir como ativar sua marca.
ImageMaker Summer 2016
Baixar
Subscrever