Terms and Conditions | Pico

Điều khoản sử dụng và Chính sách dữ liệu cá nhân

Pico website: www.pico.com

Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Dữ Liệu Cá Nhân

Phần này bao gồm các Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Dữ Liệu Cá Nhân của trang web này. Vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện kỹ lưỡng vì chúng sẽ được áp dụng khi bạn sử dụng trang web này và áp dụng cho các điều khoản dữ liệu cá nhân của bạn. Bằng việc truy cập vào trang web này và các trang khác thuộc trang web, bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Tập đoàn Pico ("Pico") có quyền bổ sung, sửa đổi hoặc xoá bỏ các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Điều khoản Miễn trách

Trang web này được cung cấp bởi Pico theo nguyên tắc "nguyên trạng", không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, dù là biểu hiện hay hàm ý. Đặc biệt, không bảo hành về tính chính xác, tính đầy đủ, sự không xâm phạm, bảo mật, chính xác, phù hợp cho một mục đích hoặc không chứa vi rút máy tính trong kết nối với các thông tin và tài liệu đó. Tất cả dữ liệu và thông tin trên trang web này được đưa ra hoàn toàn với mục đích mang tính thông tin, không dành cho mục đích kinh doanh hoặc tư vấn và không bao hàm bất kỳ ý kiến pháp lý, thỏa thuận hợp đồng hoặc chào hàng nào dưới danh nghĩa Pico. Trong mọi trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, do sơ suất, thì Pico cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, bao gồm cả thiệt hại đặc biệt hoặc thiệt hại do hậu quả, mà do kết quả từ việc truy cập hoặc sử dụng hoặc không có khả năng truy cập hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu trên trang web này. Dữ liệu chia sẻ giá được cung cấp bởi sàn giao dịch tài chính và có thể bị chậm trễ theo quy định của sàn giao dịch tài chính hoặc các nhà cung cấp dữ liệu của chúng tôi. Xin tham khảo ý kiến nhà môi giới hoặc đại diện tài chính của bạn để xác thực giá trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Pico không xác thực bất kỳ dữ liệu và từ chối bất cứ nghĩa vụ nào như vậy. Pico, nhà cung cấp dữ liệu hoặc nội dung của Pico, sàn giao dịch tài chính và mỗi chi nhánh của họ, các đối tác kinh doanh (A) từ chối tuyệt đối về tính chính xác, đầy đủ hay hoàn chỉnh của bất kỳ dữ liệu nào; và (B) không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc các khiếm khuyết khác, sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong các dữ liệu, hoặc cho bất cứ hành động nào thực hiện dựa trên đó. Cả Pico và bất kỳ nhà cung cấp thông tin nào của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc bạn sử dụng các thông tin cung cấp ở đây. Khi được sử dụng ở đây, "đối tác kinh doanh" không đề cập đến một cơ quan, quan hệ đối tác hoặc quan hệ liên doanh giữa Pico và bất kỳ các bên liên quan nào.

Các hình ảnh và Video

Các hình ảnh và video hiển thị trên trang web này được chụp bởi nhiếp ảnh gia và nhà quay phim được ủy quyền bởi Pico, nhờ sự giúp đỡ của khách hàng trực tiếp và gián tiếp của chúng tôi, đã được lựa chọn để làm nổi bật phần của Pico trong các dự án của khách hàng và được đặt trong ngữ cảnh phù hợp. Trong khi thận trọng tiến hành chọn các bức ảnh và video thích hợp nhất, không có chủ đích dự kiến để tất cả các thành phần trong dự án thể hiện trong các hình ảnh và video được thực hiện bởi Pico.

Sửa đổi trang web

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng trang web, nội dung hoặc phần mềm vào bất kỳ thời điểm và thời gian nào, tạm thời hoặc vĩnh viễn, toàn bộ hoặc một phần, có hoặc không có thông báo; hạn chế khả năng sử dụng trang web với bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc quyền tài phán chúng tôi chọn; tính phí liên quan đến việc sử dụng trang web; sửa đổi và/hoặc bỏ bất kỳ phí nào liên quan đến trang web; và/hoặc ưu đãi cho một số hoặc tất cả người dùng trang web. Bạn đồng ý rằng chúng tôi và bất kỳ chủ thể liên kết nào đều không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc dừng toàn bộ hoặc một phần trang web hoặc bất kỳ nội dung, phần mềm, đệ trình, tính năng hoặc sản phẩm được cung cấp qua trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau những thay đổi như vậy sẽ chỉ rõ bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Các phát biểu về tương lai

Một số thông tin trong trang web này có chứa các phát biểu về tương lai. Những phát biểu về tương lai này bao gồm nhưng không giới hạn: những phát biểu liên quan đến doanh thu và thu nhập. Các từ "tin", "dự kiến", "mong đợi", "dự đoán", "dự án", "ước tính", "tiên đoán", "tin tưởng", "có lòng tin" và những từ tương tự có ý xác định các phát biểu về tương lai. Những phát biểu về tương lai không phải là thực tế lịch sử. Thay vào đó, những phát biểu về tương lai này dựa trên niềm tin, giả định, kỳ vọng, ước tính và dự đoán hiện tại của các giám đốc và quản lý của Pico về doanh nghiệp, ngành và thị trường nơi chúng tôi hoạt động.

Những phát biểu về tương lai không bảo đảm về hiện thực trong tương lai và có thể có rủi ro, bất trắc và các yếu tố khác, một số yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và rất khó tiên đoán. Do đó, kết quả thực tế có thể khác xa những mong đợi, dự kiến hay dự báo trong những phát biểu về tương lai này.

Không nên đặt tín nhiệm vào các phát biểu về tương lai này, những phát biểu phản ánh quan điểm của các giám đốc và quản lý của Pico chỉ tại ngày các thông tin đã được tải trên trang Web. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải xem xét công khai lại những phát biểu về tương lai này để phản ánh các sự kiện hoặc tình huống phát sinh sau khi công bố thông tin này trên trang web.

Chính sách về Siêu liên kết

 • Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

  Trang web này có thể chứa các siêu liên kết dẫn đến các trang web không liên quan đến Pico. Những siêu liên kết này được cung cấp chỉ để bạn tham khảo và được thuận tiện. Pico không được xem là công nhận, khuyến khích, phê duyệt, bảo lãnh hoặc giới thiệu cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nội dung trang web của bên thứ ba đó, hoặc được xem là có bất kỳ hình thức hợp tác với các trang web và bên thứ ba này. Khi bạn sử dụng các liên kết này, bạn phải tự chịu rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện áp dụng đối với việc truy cập/sử dụng đó và hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả của việc sử dụng này.
   

 • Liên kết ngoài đến trang web của Pico

  Việc tạo ra các siêu liên kết dẫn đến trang web này tùy thuộc vào sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty TNHH Dịch vụ Toàn cầu Pico. Bằng cách liên kết đến trang web này, bạn được xem như đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện áp dụng và sử dụng các siêu liên kết như vậy. Pico có quyền chặn một siêu liên kết đến trang web của chúng tôi nếu nguồn trang web chứa tài liệu bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm hoặc bất kỳ cách vi phạm pháp luật nào dưới quyền tài phán có liên quan hoặc bất kỳ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào (bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền và quyền nhân thân).
   

 • Liên kết

  Một số các liên kết trên trang web này có liên quan, một số thì không. Bất kể trường hợp nào, các trang web đã liên kết không thuộc sự kiểm soát của Pico và Pico không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ liên kết trang nào hoặc bất kỳ liên kết nào chứa trong một trang liên kết, hoặc bất kỳ nhận xét, thay đổi hoặc cập nhật của các trang web đó.

  Các thông tin được công khai trên các trang liên kết có thể có sai sót hoặc thiếu chính xác, bao gồm cả sai sót về giá. Để cụ thể và trong giới hạn tối đa cho phép bởi luật, Pico không đảm bảo tính chính xác và từ bỏ trách nhiệm với bất kỳ sai sót hoặc thiếu chính xác nào khác liên quan đến các thông tin về dịch vụ/sản phẩm hiển thị trên các trang web liên kết.

  Khi bạn rời khỏi trang Pico qua một liên kết, bạn nên biết rằng các điều khoản và chính sách của Pico không còn chi phối bạn. Thay vào đó bạn nên xem các điều khoản và chính sách, bao gồm cả chính sách riêng tư và thu thập dữ liệu của trang web bạn đi đến.

 

Quảng cáo

Quảng cáo được hiển thị trên trang web này đều thuộc trách nhiệm của bên sở hữu quảng cáo. Pico và bất kỳ người cấp phép dữ liệu nào của Pico cũng không xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ quảng cáo hay bất cứ hàng hoá hay dịch vụ nào được cung cấp trong đó.

Tên thương mại và Bản quyền

Tên thương hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và/hoặc logo được sử dụng trên trang web này được sở hữu hoặc mua lại theo giấy phép bởi Pico. Toàn bộ nội dung trang web này được bảo vệ bản quyền. Những tài liệu này, toàn bộ hay một phần, trong bất kỳ hình thức và phương tiện nào, không được sử dụng, sửa đổi, sao chép, lưu trữ trong hệ thống phục hồi, truyền, sao chép, phân phối hoặc sử dụng trong các tác phẩm phái sinh mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Pico hoặc chủ sở hữu tài sản trí tuệ.

Trẻ vị thành niên

Pico giả định tất cả người dùng trang web này đều đủ tuổi pháp lý. Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc được xem là chưa đủ tuổi theo luật hoặc không thể chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, bạn phải có sự chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ về tác động pháp lý của những điều khoản và điều kiện này cũng như những hậu quả kéo theo trước khi duyệt xem trang web này.

Trách nhiệm pháp lý và Bồi thường

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận và đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Pico, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý, đối tác kinh doanh và nơi cấp phép của nó khỏi các tổn hại từ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, thương tích, tử vong, hao phí và chi phí phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ điều nào trong những điều khoản và điều kiện này.

Chính Sách Dữ Liệu Cá Nhân

Chính Sách Dữ Liệu Cá Nhân giải thích:

 • những thông tin nào sẽ được thu thập; và
 • cách thông tin đó sẽ được sử dụng.

 

Thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin sẽ được thu thập theo hai cách:

 • Thông tin bạn cung cấp. Nếu bạn yêu cầu thông tin, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như tên và địa chỉ email.
   
 • Thông tin thu thập từ việc sử dụng trang web. Pico có thể thu thập thông tin về những trang thuộc trang web mà bạn sử dụng và cách bạn sử dụng chúng. Thông tin này bao gồm:
  • Thông tin thiết bị
   Pico có thể thu thập thông tin đặc trưng của thiết bị (như mẫu phần cứng và phiên bản hệ điều hành).
  • Thông tin nhật ký
   Khi bạn xem những nội dung được Pico cung cấp, Pico có thể tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin nhất định trên nhật ký máy chủ.
   Có thể bao gồm:
   • Những chi tiết về cách bạn đã xem những nội dung này, như truy vấn tìm kiếm;
   • Địa chỉ giao thức Internet;
   • Thông tin sự kiện thiết bị như xung đột, hoạt động hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày tháng yêu cầu của bạn và URL giới thiệu; và
   • cookies có thể nhận diện trình duyệt hoặc Tài khoản Pico của bạn
 • Thông tin địa điểm
  Khi bạn sử dụng trang web này, Pico có thể thu thập và xử lý thông tin địa điểm của bạn như quốc gia và thành phố bạn cư trú trong khi sử dụng trang web này.
   
 • Cookies và nhận dạng ẩn danh
  Việc này bao gồm gửi một hoặc nhiều cookies hoặc nhận dạng ẩn danh đến thiết bị của bạn. Pico cũng sử dụng cookies và nhận dạng ẩn danh khi bạn tương tác với nội dung Pico cung cấp cho các đối tác.

 

Thông tin thu thập được sẽ được sử dụng như thế nào

Việc cung cấp thông tin cá nhân đến Pico thông qua trang web này là hoàn toàn tự nguyện cho bất kỳ mục đích gì và bất cứ lúc nào. Pico sẽ chỉ rõ mục đích thu thập và ý định sử dụng dữ liệu khi bạn được mời cung cấp những thông tin như vậy.

Trừ khi có quy định khác tại thời điểm thu thập thông tin, Pico sẽ không chia sẻ hay tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào được gửi qua trang web với bất kỳ bên thứ ba không liên kết nào, trừ khi việc đó cần thiết để đáp ứng yêu cầu của người sử dụng, để duy trì trang web này qua các đại lý đại diện của chúng tôi, hoặc để thực hiện theo pháp luật hiện hành.

Pico có thể sử dụng thông tin tổng hợp để

 1. cải thiện và nâng cao trải nghiệm trên web của bạn;
 2. tùy chỉnh, đo lường và phát triển trang web và/hoặc nội dung của Pico;
 3. cho các hoạt động nghiên cứu; và
 4. cho các mục đích khác được nêu rõ vào thời điểm thu thập thông tin.

 

Xử Lý Dữ Liệu Tập Trung

Pico tích hợp nhiều thông tin khách hàng trong mạng lưới toàn cầu. Bằng cách cung cấp cho Pico các thông tin cá nhân qua trang web này, bạn tự động đồng ý với việc chuyển giao các thông tin đó ra ngoài phạm vi lãnh thổ của bạn ra mạng lưới toàn cầu của Pico cho các mục đích được chỉ rõ vào thời điểm thu thập thông tin. Bạn yên tâm rằng Pico sẽ thực hiện tất cả các biện pháp thực tế để đảm bảo thông tin bạn cung cấp được xử lý đúng cách và được giữ bảo mật theo tiêu chuẩn của tất cả các khu vực pháp lý áp dụng.

Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin cá nhân được thu thập là việc rất quan trọng. Pico đã đưa ra quy trình cứng, quy trình điện tử và thủ tục quản lý để bảo vệ các thông tin chúng tôi thu thập. Những thông tin chúng tôi thu thập được lưu trữ trên máy chủ đặt tại Hồng Kông của chúng tôi. Trong khi Pico xem các thông tin cá nhân là dữ liệu cần được bảo vệ và sử dụng các công cụ để bảo mật các thông tin cá nhân như vậy, Pico không thể tuyên bố chắc chắn tuyệt đối rằng thông tin liên lạc giữa bạn và Pico hoặc thông tin được lưu trữ trên trang web hoặc máy chủ của chúng tôi sẽ không bị truy cập trái phép tự do bởi bên thứ ba như tin tặc. Xin nhận thức rằng khả năng tồn tại các bên thứ ba có thể ngăn chặn hoặc truyền các truy cập hoặc thông tin cá nhân bất hợp pháp. Do đó bằng cách sử dụng trang web, bạn nhận thức được sẽ có khả năng bị truy cập trái phép và đồng ý chấp nhận rủi ro này.

Hiệu chỉnh và Truy cập Dữ liệu

Bạn có thể kiểm tra việc chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân của bạn và nhận một bản sao của dữ liệu đó hoặc yêu cầu hiệu chỉnh dữ liệu của bạn bằng cách:

 

Sau khi nhận đầy đủ thông tin để xác thực danh tính của bạn cho việc hiệu chỉnh và cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày. Xin lưu ý bạn có thể bị tính phí hành chính cho yêu cầu truy cập dữ liệu của bạn.

Việc áp dụng

Chính sách Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi áp dụng cho toàn bộ trang www.pico.com và các trang web liên kết nhưng ngoại trừ các trang web có chính sách dữ liệu cá nhân riêng mà không hợp nhất với Chính sách Dữ liệu Cá nhân này. Chính sách Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi không áp dụng cho các dịch vụ được cung cấp bởi các công ty hoặc cá nhân khác, bao gồm các trang có thể hiển thị trong kết quả tìm kiếm, các trang có thể chứa nội dung của Pico, hoặc các trang khác đã liên kết từ trang web của chúng tôi. Chính sách Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi không bao gồm các hoạt động thông tin của các công ty và tổ chức khác – những nơi quảng cáo dịch vụ của chúng tôi, những nơi có thể sử dụng cookie, thẻ pixel và các công nghệ khác để phục vụ và cung cấp quảng cáo có liên quan.

Thi hành

Pico thường xuyên xem xét lại việc tuân thủ các Chính sách Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi. Khi nhận được các khiếu nại chính thức bằng văn bản, chúng tôi sẽ liên hệ với người khiếu nại để theo dõi. Pico làm việc với các cơ quan chức năng phù hợp, bao gồm cả cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc chuyển giao dữ liệu cá nhân trong trường hợp chúng tôi không thể giải quyết trực tiếp với người dùng của trang web này.

Miễn trừ

Không thực hiện hay thực hiện thất bại hay chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hay biện pháp khắc phục được giao cho Pico theo Thoả thuận này sẽ tạo thành một Miễn trừ của Pico cho quyền đó hay bất kỳ quyền, quyền hạn hay biện pháp khắc phục nào khác.

Sự tách biệt

Trong trường hợp bất kỳ điều gì trong các điều khoản và điều kiện này được xem là không hợp lệ, không có giá trị, không hợp pháp hay không thể thi hành thì những điều khoản và điều kiện đó sẽ coi như bị xóa bỏ và phần còn lại của các điều khoản và điều kiện sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Luật điều chỉnh, Thẩm quyền xét xử

Điều khoản sử dụng và Chính sách Dữ liệu Cá nhân này được điều chỉnh và hiểu theo pháp luật của Hồng Kông. Mọi tranh chấp liên quan được giải quyết bằng cách tham chiếu đến các tòa án tại Hồng Kông.

Để biết thêm thông tin hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gửi đến Phòng bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại
corp.info@hk.pico.com.

Ngôn ngữ hiệu lực

Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản dịch Điều khoản Sử dụng với bản tiếng Anh của Điều khoản sử dụng này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.